Support the Tenants Union!

Donate Now Through Network for Good Washington State tenants have won important legal protections, but these rights don't go far enough. Members help build the movement to protect and expand tenants rights and make the promise of safe, healthy, affordable housing a reality.

About Us

Giới Thiệu Về Hiệp Hội Người Thuê Nhà

Sứ mệnh của Hiệp Hội Người Thuê Nhà (Tenants Union hay TU) là tạo sự công bằng về nhà ở qua việc truyền đạt kiến thức, vận động quần chúng, phát triển lãnh đạo, tổ chức, và hỗ trợ dựa trên mục tiêu trao quyền chủ động cho người thuê. Hiệp hội TU được sáng lập năm 1977 và tới nay vẫn mang theo một di sản đáng tự hào về việc cải thiện vững chắc điều kiện sống của người thuê nhà và thách thức cũng như chuyển hóa các chính sách và thông lệ thực hành bất công liên quan đến nhà ở. Là một tổ chức của các hội viên, việc làm của TU được đặt trên niềm tin vững chắc rằng người thuê nhà phải vùng lên dẫn dắt công cuộc chuyển hóa các điều kiện nhà ở và cộng đồng của chúng ta. TU bám sát các giá trị về sự bình đẳng, hy vọng, vai trò lãnh đạo của người thuê nhà, sự tôn trọng, hành động trực tiếp, lòng can đảm của công dân, sự công bằng chủng tộc và kinh tế, và quyền tự quyết.

Tenants Union of Washington Brochure

Tenants Union Organizational Chart