Support the Tenants Union!

Donate Now Through Network for Good Washington State tenants have won important legal protections, but these rights don't go far enough. Members help build the movement to protect and expand tenants rights and make the promise of safe, healthy, affordable housing a reality.

About Us

Tư Cách Hội Viên Hiệp Hội Người Thuê Nhà

Hiệp Hội Người Thuê Nhà được hỗ trợ phần lớn bởi lòng hảo tâm của các thành viên và người ủng hộ coi trọng việc làm của TU. Các thành viên vừa là trái tim vừa là sức mạnh cho việc làm của TU về sự công bằng nhà ở. Chúng tôi kêu gọi quý vị gia nhập làm thành viên của Hiệp Hội Người Thuê Nhà tại Tiểu Bang Washington để cùng chia sẻ di sản 35 năm đấu tranh cho quyền lợi của người thuê nhà. Hãy tham gia ngay hôm nay!

Hội Phí dựa theo thang tỉ lệ, với đề nghị đóng góp $1 cho mỗi một ngàn đô tiền thu nhập hằng năm. Ví dụ, nếu gia đình quý vị có thu nhập là $20,000 một năm, hội phí hằng năm sẽ là $20. Tùy hỷ đóng góp ở mức nào có ý nghĩa và phù hợp với túi tiền của quý vị. Là một thành viên, quý vị có thể sử dụng các dịch vụ chỉ dành cho riêng cho hội viên như: số điện thoại gọi lại, bộ thông tin hỗ trợ người thuê, và các cơ hội tham gia sâu hơn việc cải thiện luật lệ về người thuê.

Người thuê nhà ở Tiểu Bang Washington đã giành được các quyền pháp lý quan trọng, nhưng những quyền này còn chưa bảo vệ được đúng mức. Các thành viên giúp xây dựng phong trào bảo vệ và mở rộng quyền người thuê nhà và biến khát vọng của mỗi người có được nhà ở an toàn, lành mạnh với chi phí vừa phải thành hiện thực. Quý vị có muốn làm hội viên của Hiệp Hội Người Thuê Nhà không?