Know Your Rights » Di chuyển ra

Dọn

Hủy Bỏ Hợp Đồng Thuê Nhà permalink

Việc hủy bỏ hợp đồng thuê nhà là khác với việc trục xuất. Hủy bỏ hợp đồng thuê nhà có nghĩa là người chủ nhà chấm dứt hợp đồng cho thuê và yêu cầu người thuê dọn ra khỏi đơn vị cho thuê. Người thuê có thể bị hủy bỏ hợp đồng thuê và dọn ra khỏi nhà mà không bị trục xuất. Trục xuất là việc đưa đơn kiện trên tòa án và thủ tục diễn ra sau đó để đuổi người thuê ra khỏi nhà nếu người đó không chịu dọn ra.

Người thuê nhà theo tháng phải được thông báo bằng văn bản ít nhất là 20 ngày trước ngày thuê cuối cùng khi chủ nhà có ý định hủy bỏ hợp đồng thuê nhà. Thông báo trước 20 ngày như vậy đôi khi còn được gọi là thông báo “không nêu lý do”. Tại hầu hết các thành phố trong tiểu bang Washington, người chủ cho thuê không cần phải đưa ra lý do vì sao họ yêu cầu người thuê dọn ra, và hiện tại luật Washington không đề cập đến quyền gia hạn. Nếu người thuê nhà nhận thông báo trước 20 ngày về việc phải dọn ra mà không thực hiện trong vòng 20 ngày đó, như vậy người thuê nhà trở thành người ở lai căn hộ lâu hơn pháp luật cho phép và người chủ cho thuê có thể nộp đơn kiện để trục xuất họ.

Read more on "Hủy Bỏ Hợp Đồng Thuê Nhà" »