Các Công Cụ Dành Cho Người Thuê

1. Hiểu Biết Các Quyền Của Quý Vị

Các điều luật cho thuê và thuê nhà không thể giúp gì được cho quý vị đến khi nào quý vị hiểu và biết cách sử dụng chúng. Dùng Dịch Vụ Tư Vấn Về Quyền Của Người Thuê Nhà và trang web này làm nguồn thông tin giúp quý vị tìm hiểu về quyền của mình. Một số người cho thuê sẽ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người thuê về các luật bảo vệ quyền của họ. Quý vị có thể tìm thấy các câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp trên trang web này—hoặc gọi hay đến viếng Hiệp Hội Người Thuê Nhà để nhận Dịch Vụ Tư Vấn Về Quyền Của Người Thuê Nhà.

2. Ghi Chép Mọi Thứ

Luôn luôn ghi chép vào văn bản! Thói quen tốt nhất là quý vị ghi chép tất cả các nội dung giao tiếp với chủ nhà thành văn bản, và có chứng cứ cho việc gửi và nhận văn bản đó. Nếu không có văn bản lưu trữ, mỗi lần yêu cầu sửa chữa hoặc thỏa thuận giữa quý vị và chủ nhà cuối cùng sẽ là sự đối đầu bằng lời nói giữa quý vị và họ mà thôi. Đối với nhiều điều trong luật này, người thuê nhà thực ra không được nhờ đến luật pháp can thiệp nếu chưa soạn ra và gửi đến chủ nhà một văn bản yêu cầu. Giữ giấy tờ cẩn thận sẽ bảo đảm cho quý vị có được chứng cứ cần thiết để tự bảo vệ mình nếu quý vị cần đến sau này trong trường hợp tranh chấp về hóa đơn hoặc đưa chủ nhà ra tòa án giải quyết tranh chấp nhỏ. Xem phần Các Thói Quen Thực Hành Tốt và Mẹo Dành Cho Người Thuê Nhà để biết thêm chi tiết về cách lập hồ sơ chứng cớ.

3. Đàm Phán Với Chủ Nhà Của Quý Vị

Bất kỳ luật có đứng về phía quý vị hay không, điều hữu ích là coi tất cả các tình huống giao tiếp với chủ cho thuê của quý vị là sự đàm phán. Quý vị có thể gặp khó khăn trong việc mang lại kết quả theo ý muốn bởi vì trong nhiều tình huống luật pháp còn hạn chế hoặc mập mờ. Các cuộc đàm phán giữa chủ cho thuê và người thuê nghiễm nhiên là không cân đối bởi vì xét cho cùng thì chủ nhà chính là người kiểm soát phần bất động sản đó. Ngay khi luật pháp có rõ ràng đi nữa, người thuê vẫn phải chủ động hành động để bảo đảm luật được thực thi. Đàm phán qua văn bản là cách tốt nhất để quý vị thông báo cho người chủ cho thuê biết về các quyền và yêu cầu của quý vị.

4. Tìm Đến Các Nguồn Trợ Giúp

Có rất nhiều nguồn trợ giúp miễn phí dành cho người thuê nhà trong Tiểu Bang Washington. Ví dụ, quý vị có thể gọi cho Cơ Quan Thực Thi Quy Chế Xây Dựng tại địa phương và yêu cầu họ kiểm tra lại xem chủ nhà của quý vị đã thực hiện các sửa chữa cần thiết hay chưa. Quý vị cũng có thể đưa chủ nhà ra Tòa Án Giải Quyết Tranh Chấp Nhỏ để đòi lại tiền thiếu lại của quý vị. Xem phần Các Nguồn Trợ Giúp Dành Cho Người Thuê Nhà để được một danh sách đầy đủ.

Tenants Union Tenant Counselors are not attorneys, and this information should not be considered legal advice. Please read our full Tenant Union Disclaimer.