Know Your Rights

Thông tin cơ bản

Tuyên Bố Không Chịu Trách Nhiệm của Hiệp Hội Người Thuê Nhà permalink

Thông tin chứa đựng trong cẩm nang này hoặc trên trang web của Hiệp Hội Người Thuê Nhà Tiểu Bang Washington (www.tenantsunion.org) chỉ được dùng để tham khảo mà thôi. Hiệp Hội Người Thuê Nhà Tiểu Bang Washington hoặc những người đại diện cho hiệp hội không thể hành động như một luật sư, và nhân viên làm việc cho hiệp hội không phải là luật sư. Hiệp Hội Người Thuê Nhà không khẳng định, dù rõ ràng hay ẩn dụ, rằng thông tin chứa đựng hoặc liên kết trên trang web có thể hoặc sẽ được bất cứ cơ quan nhà nước hoặc tòa án nào sử dụng hoặc diễn giải theo bất cứ cách cụ thể nào đó, và không tuyên bố, hứa hẹn hoặc bảo đảm tính chính xác, đầy đủ hoặc sự thỏa đáng của thông tin chứa đựng hoặc liên kết với trang web của hiệp hội. Lời tư vấn pháp lý phải phù hợp với những tình huống cụ thể của mỗi trường hợp, và luật pháp luôn luôn thay đổi, do đó không một nội dung nào trong trang web này có thể được dùng làm thay thế cho lời tư vấn của một luật sư có năng lực.

Read more on "Tuyên Bố Không Chịu Trách Nhiệm của Hiệp Hội Người Thuê Nhà" »

Tìm Hiểu về Luật Cho Thuê và Thuê Nhà permalink

Các điều luật Tiểu Bang Washington về bất động sản cho thuê được ghi chi tiết trong Đạo Luật Cho Thuê và Thuê Nhà Ở, số RCW 59.18. Người thuê nhà nội ô Thành Phố Seattle có các điều khoản bảo vệ thêm theo Quy Định Đô Thị Seattle.

Các điều luật cho thuê và thuê nhà được coi như là “tự thân vận động”. Là một người thuê nhà, quý vị phải tự chủ động thực hiện các bước để bảo đảm sao cho các quyền của mình được chủ nhà tôn trọng. Nếu chủ nhà vi phạm các quyền của quý vị nêu trong Đạo Luật Cho Thuê và Thuê Nhà, không có một cơ quan hoặc văn phòng nào mà quý vị có thể gọi để thực thi quyền của mình.

Read more on "Tìm Hiểu về Luật Cho Thuê và Thuê Nhà" »

Các Công Cụ Dành Cho Người Thuê permalink

1. Hiểu Biết Các Quyền Của Quý Vị

Các điều luật cho thuê và thuê nhà không thể giúp gì được cho quý vị đến khi nào quý vị hiểu và biết cách sử dụng chúng. Dùng Dịch Vụ Tư Vấn Về Quyền Của Người Thuê Nhà và trang web này làm nguồn thông tin giúp quý vị tìm hiểu về quyền của mình. Một số người cho thuê sẽ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người thuê về các luật bảo vệ quyền của họ. Quý vị có thể tìm thấy các câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp trên trang web này—hoặc gọi hay đến viếng Hiệp Hội Người Thuê Nhà để nhận Dịch Vụ Tư Vấn Về Quyền Của Người Thuê Nhà.

2. Ghi Chép Mọi Thứ

Luôn luôn ghi chép vào văn bản! Thói quen tốt nhất là quý vị ghi chép tất cả các nội dung giao tiếp với chủ nhà thành văn bản, và có chứng cứ cho việc gửi và nhận văn bản đó. Nếu không có văn bản lưu trữ, mỗi lần yêu cầu sửa chữa hoặc thỏa thuận giữa quý vị và chủ nhà cuối cùng sẽ là sự đối đầu bằng lời nói giữa quý vị và họ mà thôi. Đối với nhiều điều trong luật này, người thuê nhà thực ra không được nhờ đến luật pháp can thiệp nếu chưa soạn ra và gửi đến chủ nhà một văn bản yêu cầu. Giữ giấy tờ cẩn thận sẽ bảo đảm cho quý vị có được chứng cứ cần thiết để tự bảo vệ mình nếu quý vị cần đến sau này trong trường hợp tranh chấp về hóa đơn hoặc đưa chủ nhà ra tòa án giải quyết tranh chấp nhỏ. Xem phần Các Thói Quen Thực Hành Tốt và Mẹo Dành Cho Người Thuê Nhà để biết thêm chi tiết về cách lập hồ sơ chứng cớ.

Read more on "Các Công Cụ Dành Cho Người Thuê" »

Các Thói Quen Thực Hành Tốt và Mẹo Dành Cho Người Thuê Nhà permalink

1) Ghi Chép Tất Cả Các Nội Dung Giao Tiếp Với Chủ Nhà Thành Văn Bản

Tất cả các yêu cầu sửa chữa phải được thực hiện bằng văn bản (RCW 59.18.070). Luôn luôn giữ một bản sao các văn bản quý vị gửi cho chủ nhà, giữ chứng cứ gửi và nhận thư, và nhớ đòi cho được bản sao của tất cả các văn bản mà quý vị đã ký tên. Quý vị có thể chứng minh rằng bức thư đã được gửi và nhận bằng cách gửi qua email, thư thường hạng nhất, và thư bảo đảm, yêu cầu gửi trả chữ ký của người nhận. Nhớ giữ lại một bản sao để lưu trữ vào hồ sơ của riêng quý vị. Quý vị cũng có thể đưa thư tay và yêu cầu chủ nhà ký tên đề ngày lên bản sao của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu một bên thứ ba đáng tin cậy làm chứng cho việc đưa thông báo đến chủ nhà.

Ghi chép thành văn bản tất cả những thỏa thuận giữa quý vị và chủ nhà và bất cứ lời cam kết nào của chủ nhà đối với quý vị, nhất là về phương thức trả tiền. Tất cả các thỏa thuận phải được ký tên và đề ngày bởi cả hai, quý vị và người chủ cho thuê.

Read more on "Các Thói Quen Thực Hành Tốt và Mẹo Dành Cho Người Thuê Nhà" »