Tuyên Bố Không Chịu Trách Nhiệm của Hiệp Hội Người Thuê Nhà

Thông tin chứa đựng trong cẩm nang này hoặc trên trang web của Hiệp Hội Người Thuê Nhà Tiểu Bang Washington (www.tenantsunion.org) chỉ được dùng để tham khảo mà thôi. Hiệp Hội Người Thuê Nhà Tiểu Bang Washington hoặc những người đại diện cho hiệp hội không thể hành động như một luật sư, và nhân viên làm việc cho hiệp hội không phải là luật sư. Hiệp Hội Người Thuê Nhà không khẳng định, dù rõ ràng hay ẩn dụ, rằng thông tin chứa đựng hoặc liên kết trên trang web có thể hoặc sẽ được bất cứ cơ quan nhà nước hoặc tòa án nào sử dụng hoặc diễn giải theo bất cứ cách cụ thể nào đó, và không tuyên bố, hứa hẹn hoặc bảo đảm tính chính xác, đầy đủ hoặc sự thỏa đáng của thông tin chứa đựng hoặc liên kết với trang web của hiệp hội. Lời tư vấn pháp lý phải phù hợp với những tình huống cụ thể của mỗi trường hợp, và luật pháp luôn luôn thay đổi, do đó không một nội dung nào trong trang web này có thể được dùng làm thay thế cho lời tư vấn của một luật sư có năng lực.

Tenants Union Tenant Counselors are not attorneys, and this information should not be considered legal advice. Please read our full Tenant Union Disclaimer.