Tìm Hiểu về Luật Cho Thuê và Thuê Nhà

Các điều luật Tiểu Bang Washington về bất động sản cho thuê được ghi chi tiết trong Đạo Luật Cho Thuê và Thuê Nhà Ở, số RCW 59.18. Người thuê nhà nội ô Thành Phố Seattle có các điều khoản bảo vệ thêm theo Quy Định Đô Thị Seattle.

Các điều luật cho thuê và thuê nhà được coi như là “tự thân vận động”. Là một người thuê nhà, quý vị phải tự chủ động thực hiện các bước để bảo đảm sao cho các quyền của mình được chủ nhà tôn trọng. Nếu chủ nhà vi phạm các quyền của quý vị nêu trong Đạo Luật Cho Thuê và Thuê Nhà, không có một cơ quan hoặc văn phòng nào mà quý vị có thể gọi để thực thi quyền của mình.

Không có một sân chơi bình đẳng giữa người cho thuê và người thuê nhà. Ở vị thế của người chủ bất động sản, người cho thuê có các nguồn tài chính cũng như những nguồn khác mà người thuê nhà thường không có. Các điều luật cho thuê và thuê nhà hiện tại rất tiếc là không đủ mạnh để đáp ứng thỏa đáng tất cả các nhu cầu của người thuê trong tiểu bang này. Tất cả các vấn đề về nhà ở cuối cùng đều có thể dẫn đến việc bị trục xuất khỏi nhà, do đó quý vị phải chuẩn bị hành động để tự bảo vệ mình.

Nói chung, các điều luật Cho Thuê và Thuê Nhà của Bang Washington ưu tiên quyền của chủ nhà để thu tiền thuê hơn là hầu hết các quyền của người thuê. Điều này có nghĩa là quý vị phải trả tiền thuê đầy đủ thì mới có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền nêu trong Đạo Luật Cho Thuê và Thuê Nhà.

Tenants Union Tenant Counselors are not attorneys, and this information should not be considered legal advice. Please read our full Tenant Union Disclaimer.