Know Your Rights

Basic Information

Tenants Union Masheganeyso permalink

Maclumaadka manuwaalkani xambaarsanyahay ama bogga internedka Tenents Union ee Gobolka Washington (www.tenantsunion.org) waxey tahay oo keli ah ujeedo akhbar bixin. Wakiilada Tenants Union ee Gobolka Washington ma ay kuu matali karaan in ay qareen kuu yahiin, xubnaha shaqaalaha Tenents Union ma ah qareeno.Tenants Union ma sameeyso wakiilnimo, fikrad ama ujeedada maclumaadkanu xambaarsnayahay ee ku qoron web sidka heyada dowladeed ama maxkamad uma isticmaali karaa ama loo turjumakaraa si gaar ah, mana la sameyn karo sheegashooyin , balanqaad ama damaanadqaadyo ku saabsan hagaagsanaanta , dhameystirnaanta ama saxsanaanta waxyaaba akhbaartu xambaarsantahayyaha ee ku qoran wesitka. Talo bixinta sharciyeed waxey ku xirantahay xaalad kiis walba u gaar ah, sharciyaduna waa kuwa si joogta isu bedela, taloyiinka halkan lagu bixiyana loma isticmali karo mid bedesha talo bixin qaryaqaanku bixiyo.

Read more on "Tenants Union Masheganeyso" »

Fahamida sharciyada Mulkiilaha iyo Kireystaha permalink

Sharciga gobolka Washington ee ku saabsan kirada guryaha waxaa maclumaadkooda oo fahfaahsan laga heli karaa RCW 59.18, the Sharciga Degaanka ee MulkiilahaiyoKireystaha.
Kireystayaasha degan magaaladda Seattle waxey heystaan ilaalin siyaado ah ee hoos tagtaa Xeerarka Maxkamadda Seattle.

Sharciga Mulkilaha iyo kirreystaha waxaa loo ictiqaadayaa mid“Iska wax u qabso”. Adiga oo kireyste ah ayey kugu xirantahay in aad qaadid tilaabooyin aad ku xaqiijineyso xuquqdaada in mulkiilahu ixtiraamo. Ma jirto he’yad ama xafiis aad waci karto si loo fuliyo xuquuqddada ku saabsan shaciga mulkiilaha iyo kiresystaha u dhaxeeyaa haddii uu mulkiilahu ku xadgudbo.

Read more on "Fahamida sharciyada Mulkiilaha iyo Kireystaha" »

Waxyaabaha anfaca u leh Kireystayaasha permalink

1. Garo xuquuqahaaga

Sharciga mulkiilaha iyo kireystaha kuma caawinayo ilamaa aad baratid ama ogaatid sida loo isticmaalo. Web sidkan waxaad ka heli kartaa in aad baratid xuquuqdaada. Mulkiilayaasha qaarkood waa ay ka faaideystaan kireystayaasha aan si buuxda u fahamsaneyn sharciyada ilaalinaya. Waxaad ka heli kartaa jawaabaha suaalo badan oo caam ah oo ku yaala boggan-ama soo wac oo soo booqo xafiiska wixii ku saabsan Xaqa La-Tallinta Kireystaha.

2. Wax Walba Dekument ka Hayso

Mar walba waa in aad qoraal heysataa! Waa hab dhaqan wanaagsan in aad ka sameysato dekumenti dhamaan waxii qoraal ah ee aad is dhaafsataan adiga iyo mulkiilaha, waan in aad cadeyn u heyso waxii la diray iyo helintan keedaba. Qoraal la’aan owgeed, dalb kasta oo ku saabsan dayactir ama heshiis in dhexmara adiga iyo mulkiilaha waxaad u adeegsan dontaa wax iyaga lid ku ah.Meelo badan ee sharciga, kireystahu dhab ahaan xaq uma leh ilamaa uu qoraal u diro mulkiilaha. Nidaamka qoraalka waxuu kuu xaqiijinayaa in aad cadeyn u heysatid si aad isga dhifaacdo haddii dagaalku kula gaadho in aad ka doodo biilka ama aad ku dacweyso mulkiilaha Maxkamad Sheegashada Lacagaha Yar Yar (Small Claim Court). Ka eego Hab-Dhaqanka Wanaagsan iyo Xog siinta Kireystaha oo ah document xambaarsan akhbaar dheeraad ah.

Read more on "Waxyaabaha anfaca u leh Kireystayaasha" »

Hab-Dhaqanka Wanaagsan iyo Maclumaadka ay u Baahanyahiin Kireystayaasha permalink

1) Dhamaan Xiriirka aad la Yeelato Mulkiilahu Qoral ha Ahadaan

Dhamaan dalabyada dayactirka waa in ay ahadaan kuwa qoraal leh (RCW 59.18.070). Mar walba koobi kala har qoralada aad isdhafsataan mulkiilaha iyo cadeynta diristooda, waan in aad xaqiiqso in aad ka heysato koobi dhammaan dekumentiga aad saxiixday. Waad cadeyn kartaa in aad diritay warqada iyo helitaanka adiga oo ku diraya email, Boostada caadiga, diritaan la hubsaday iyo in aad weydisad in laguu soo celiyo in warqada la helay. Xaqiiqso in aad koobi ku xafdato galkaaga. Waxaad kalooo gacanta ka geyn kartaa warqada adigoo weydiisanaya mulkiilaha saxiix, kuna qoro warqada tariikhda. Waxaad kaloo warsan kartaa qof sadexaad oo kale in uu marag ka ahaado in aad ogeysiiska u dhiibtay.

Dhammaan heshiisyada ina dhexmara adiga iyo mulkiilahu iyo waxyaabaha uu kuu balanqaadey waa in ay dekument leeyihiin , gaar ahaan qaabka lacag bixinta .Dhammaan heshiisyada waa in adiga iyo mulkiilaha aad saxiixdaan waana in tariikhduna ka muuqato.

Read more on "Hab-Dhaqanka Wanaagsan iyo Maclumaadka ay u Baahanyahiin Kireystayaasha" »