Tiền Nhà Tháng Cuối Cùng

Nhiều khi chủ nhà sẽ thu tiền nhà cho tháng đầu và tháng cuối lúc quý vị dọn vào căn hộ. Khoản tiền này chỉ có thể dùng vào tiền thuê nhà và không được xem là tiền đặt cọc. Nếu hợp đồng thuê nhà không nêu cụ thể cách sử dụng tiền nhà tháng cuối cùng như thế nào, thì sẽ tùy thuộc vào người thuê trao đổi với chủ nhà về cách sử dụng số tiền đó.

Tốt nhất là gửi một bức thư trong tháng mà quý vị dọn ra để yêu cầu chủ nhà áp dụng số tiền nhà đã đóng cho tháng cuối cùng. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, số tiền nhà đó có thể phải đóng vào ngày đầu tiên của tháng, và người thuê nhà không bắt buộc phải thông báo dọn ra cho đến 20 ngày trước ngày cuối cùng của tháng thuê.

Trong trường hợp người thuê nhà đã nộp tiền nhà cho tháng mà họ dọn ra, họ có thể yêu cầu chủ nhà hoàn lại số tiền đã đóng cho tháng cuối cùng. Nếu chủ nhà không làm theo yêu cầu đó, người thuê nhà có thể viết một bức thư yêu cầu trả tiền lại, nộp đơn ra Tòa Án Giải Quyết Tranh Chấp Nhỏ hoặc theo các hướng giải quyết khác để đòi lại số tiền đó.

Tenants Union Tenant Counselors are not attorneys, and this information should not be considered legal advice. Please read our full Tenant Union Disclaimer.