Mốc & Chất Lượng Không Khí Trong Nhà

Việc mọc nấm mốc là chuyện thường thấy ở vùng Tây Bắc và là một vấn đề cực kỳ nan giải. Nhiều người thuê nhà báo cáo những vấn đề liên quan đến đường hô hấp phát sinh do nấm mốc và bệnh dị ứng với nấm mốc. Đây là một mối quan ngại thực sự, và rất tiếc là luật pháp còn quá thiếu để xử lý mối quan ngại của người thuê có nấm mốc mọc trong căn hộ của họ. Trong luật tiểu bang chỉ có một điều khoản về nấm mốc quy định rằng những người chủ cho thuê bắt buộc phải cung cấp cho người thuê thông tin bằng văn bản về nấm mốc và các ảnh hưởng sức khỏe của nó (“RCW 59.18.060“http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?Cite=59.18.060).

Những vấn đề về nấm mốc nói chung được coi như là vấn đề cần được sửa chữa. Cho dù không có điều luật cụ thể nào bắt buộc người chủ cho thuê phải xử lý nấm mốc nhưng có luật buộc họ sửa chữa các vấn đề gây nấm mốc—kiểm soát độ ẩm và thiếu cửa thông gió. Người thuê nhà có thể thu thập bằng chứng về vấn đề này tương tự như các vấn đề sửa chữa khác và bắt đầu quy trình giải quyết bằng cách viết thư yêu cầu sửa chữa. Người thuê cũng có thể lập hồ sơ về bất kỳ sự lo lắng nào đối với sức khỏe. Việc xin được giấy của bác sĩ có thể hữu ích, nhất là khi người thuê có bệnh sẵn trong người và dễ bị gây bệnh hơn vì nấm mốc. Code Enforcement (Cơ Quan Thực Thi Quy Chế Xây Dựng) trong địa phương có thể giúp quý vị trong việc xác định những vấn đề nào mà người chủ cho thuê phải chịu trách nhiệm sửa chữa. Xét nghiệm nấm mốc có thể cho ra một số thông tin, nhưng thường là tốn kém và hầu như sẽ không mang lại kết quả mong muốn là thuyết phục người chủ cho thuê sửa chữa các vấn đề cần thiết để làm cho căn hộ ở được.

Những yếu tố khác như là khói thuốc lá, hơi hóa chất và thuốc trừ sâu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người thuê nhà và làm tăng nặng bệnh suyễn và dị ứng. Hiện tại các tiêu chuẩn pháp lý chưa đủ mạnh để điều tiết việc người chủ cho thuê sử dụng hóa chất trong các căn hộ cho thuê, và từng người chủ cho thuê có quyền quyết định cho phép hay cấm hút thuốc trong các tòa nhà chung cư của họ. Người thuê nhà bị khuyết tật có thể yêu cầu được tạo điều kiện hợp lý để căn hộ trở nên phù hợp, và quý vị có thể đàm phán với chủ nhà của mình để giải quyết các vấn đề khác về chất lượng không khí trong nhà. Các cá nhân hoặc nhóm người thuê nhà có thể nêu kiến nghị với người chủ cho thuê để yêu cầu đưa ra chính sách cấm hút thuốc và thực thi các điều khoản trong hợp đồng cho thuê hiện tại. Xem phần Ảnh Hưởng Khói Thuốc Gián Tiếp trong Tòa Nhà Chung Cư để được hướng dẫn chung trong việc xử lý khói thuốc gián tiếp.

Tenants Union Tenant Counselors are not attorneys, and this information should not be considered legal advice. Please read our full Tenant Union Disclaimer.