Các Loài Vật Gây Hại

Luật tiểu bang quy định người chủ cho thuê phải kiểm soát các loài vật gây hại trong căn hộ cho thuê của họ, với một ngoại lệ: trong các căn hộ biệt lập và trong trường hợp chính người thuê nhà gây ra tình trạng loài vật gây hại xâm nhập. Bị loài vật gây hại xâm nhập được coi là một vấn đề sửa chữa và người thuê nhà nên làm theo Các Bước Yêu Cầu Sửa Chữa. Nếu có thể, hãy lưu hồ sơ bằng hình chụp các dấu hiệu của loài vật gây hại.

Tenants Union Tenant Counselors are not attorneys, and this information should not be considered legal advice. Please read our full Tenant Union Disclaimer.