Hủy Bỏ Hợp Đồng Thuê Nhà

Việc hủy bỏ hợp đồng thuê nhà là khác với việc trục xuất. Hủy bỏ hợp đồng thuê nhà có nghĩa là người chủ nhà chấm dứt hợp đồng cho thuê và yêu cầu người thuê dọn ra khỏi đơn vị cho thuê. Người thuê có thể bị hủy bỏ hợp đồng thuê và dọn ra khỏi nhà mà không bị trục xuất. Trục xuất là việc đưa đơn kiện trên tòa án và thủ tục diễn ra sau đó để đuổi người thuê ra khỏi nhà nếu người đó không chịu dọn ra.

Người thuê nhà theo tháng phải được thông báo bằng văn bản ít nhất là 20 ngày trước ngày thuê cuối cùng khi chủ nhà có ý định hủy bỏ hợp đồng thuê nhà. Thông báo trước 20 ngày như vậy đôi khi còn được gọi là thông báo “không nêu lý do”. Tại hầu hết các thành phố trong tiểu bang Washington, người chủ cho thuê không cần phải đưa ra lý do vì sao họ yêu cầu người thuê dọn ra, và hiện tại luật Washington không đề cập đến quyền gia hạn. Nếu người thuê nhà nhận thông báo trước 20 ngày về việc phải dọn ra mà không thực hiện trong vòng 20 ngày đó, như vậy người thuê nhà trở thành người ở lai căn hộ lâu hơn pháp luật cho phép và người chủ cho thuê có thể nộp đơn kiện để trục xuất họ.

Có một ngoại lệ đối với quy tắc tổng quát này, đó là quy định Trục Xuất Phải Có Lý Do Chính Đáng tại Thành Phố Seattle. Quy định này đòi hỏi người chủ cho thuê phải nêu một ‘lý do chính đáng’ mới được trục xuất hoặc hủy bỏ hợp đồng của những người thuê theo tháng. Để xúc tiến việc ổn định nhà ở, Hiệp Hội Người Thuê Nhà muốn thấy tất cả người thuê nhà trong tiểu bang Washington đều được bảo vệ bởi quy định Trục Xuất Phải Có Lý Do Chính Đáng. Để biết thêm chi tiết, xem phần Các Nguồn Trợ Giúp Dành Cho Người Thuê Nhà.

Những người thuê nhà có hợp đồng thuê theo kỳ hạn phải dọn ra khỏi đơn vị cho thuê khi đã hết hạn, trừ phi thời gian thuê được gia hạn rõ ràng trong hợp đồng hoặc trong thỏa thuận trên văn bản với người chủ cho thuê. Theo luật pháp, kể cả quy định về Lý Do Chính Đáng, nếu bản hợp đồng không tự động chuyển sang thuê theo tháng và quý vị cũng không gia hạn thời gian thuê bằng cách khác thì người chủ cho thuê không cần thông báo trước về việc quý vị phải dọn ra khi hợp đồng hết hạn.

Chủ cho thuê không được hủy bỏ hợp đồng thuê nhà vì lý do kỳ thị hoặc trả thù. Luật pháp Tiểu Bang Washington cấm việc trả thù cũng như cấm việc kỳ thị dựa trên bất cứ tình trạng nào được luật pháp bảo vệ, như là chủng tộc, giới tính hoặc tình trạng khuyết tật. Tuy nhiên, vẫn cực kỳ khó để chứng minh việc quý vị bị trả thù hoặc kỳ thị, và ngay cả chứng minh được thì chưa chắc là đủ để chặn đứng được một vụ kiện đòi trục xuất quý vị. Nhớ thu thập càng nhiều giấy tờ chứng minh càng tốt. Các điều luật chống việc kỳ thị được chi phối bởi luật nhà ở công bằng tại khu vực của quý vị. Để biết thêm chi tiết, hãy nói chuyện với văn phòng dân quyền tại địa phương của quý vị. Xem phần Các Nguồn Trợ Giúp Dành Cho Người Thuê Nhà để biết thêm chi tiết.

Tenants Union Tenant Counselors are not attorneys, and this information should not be considered legal advice. Please read our full Tenant Union Disclaimer.